Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Canal Denúncia d'Instal·lcions Assistencials Sanitàries, SCIAS, SCCL

INSTAL·LACIONS ASSISTENCIALS SANITÀRIES, SCIAS, SCCL manté un compromís ferm amb el respecte a les lleis i promou una cultura ètica, orientada a evitar qualsevol tipus d'infracció en l'ordenament jurídic, i proporciona a les persones amb una relació en el context laboral, professional i de socis la possibilitat de denunciar les conductes irregulars que puguin arribar a produir-se a l'organització.

Amb aquesta finalitat, el canal de denúncies d'Instal·lacions Assistencials Sanitàries, SCIAS, SCCL està disponible a través de la bústia de correu electrònic, accessible punxant aquío bé per telèfon en el número 932542502, atès de 10 a 14 i de 16 a 18 hores. Les persones que usen aquest canal accepten la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades.

Mitjançant aquest canal es tracten les denúncies de bona fe relatives a infraccions del Dret de la Unió Europea, sempre que entrin dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió enumerats a l'Annex de la Directiva (UF) 2019/1937, infraccions del Dret penal, administratiu i laboral espanyol, infraccions de la normativa interna d'Instal·lacions Assistencials Saitàries, SCIAS, SCCL, així com qualsevol altra infracció de l'ordenament jurídic que afecti o menyscabi directament l'interès general.

En aquest sentit, aquest canal no és un mitjà per comunicar-se per qualsevol motiu i, a través seu, només s'admeten les denúncies que tracten sobre infraccions de les normatives europea i espanyola. Per tant, no s'admeten ni s'atenen queixes, peticions, dubtes o qualsevol altra qüestió que tingui a veure amb qüestions alienes a infraccions normatives.

Per obtenir més informació o realitzar qualsevol consulta referent al Canal de Denúncies d'Instal·lacions Assistencials Sanitàries, SCIAS, SCCL, pot contactar amb l'organització a través de la següent adreça de correu electrònic: secretariadireccio@scias.com.