Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

“L’accés a les dades del pacient està protegit per un contracte de confidencialitat dels professionals sanitaris”

13/02/2024 - 10:00

"Confidencialitat: siguem conscients", a càrrec de la Comissió d'Ètica Assistencial de l'Hospital de Barcelona.

Metge amb un historial clínic a les mans

La tecnologia ens facilita les tasques del dia a dia i ens permet gestionar un volum ingent d’informació però, alhora, en alguns casos pot suposar una pèrdua de control sobre les pròpies dades i l’accés. Quines són les principals raons per les quals la confidencialitat és crucial en l'atenció sanitària?

En l’atenció sanitària es necessita accés a les dades íntimes del pacient, a la seva vida privada i al seu cos, que són facetes molt preuades i que formen part de la individualitat més personal de cadascú. Aquesta revelació de la intimitat fa al pacient vulnerable; si, a més, es divulga, aleshores es trenca el contracte tàcit entre pacient i professional de fer servir les dades obtingudes i generades per l’acte sanitari per a ús exclusiu de la salut. A banda, més enllà de la consciència professional i deontològica que és important preservar la confidencialitat, la llei imposa determinades obligacions al respecte, que evidentment cal respectar.

Com es gestiona la confidencialitat de les dades dels pacients a l'Hospital de Barcelona? Quines són les polítiques i procediments per a la protecció de la informació? És un aspecte que sempre es té en compte en tots els estaments?

L’existència mateixa de la Comissió d’Ètica Assistencial en un hospital com el nostre i la impartició de sessions com aquesta que porta per títol “Confidencialitat: siguem conscients” fan palesa la importància per a la institució d’observar la confidencialitat; és un aspecte clau de la nostra organització. A l’Hospital de Barcelona, l’accés a les dades del pacient està protegit, en primer lloc, pels estrictes contractes de confidencialitat dels professionals sanitaris. En segon lloc, la personalització de l’entrada a les dades informatitzades fa que cada professional tingui un menú d’accés propi d’acord amb l’activitat realitzada i que no pugui anar més enllà, ja que cada usuari té una clau d’accés individual que protegeix el sistema.

Com s'aborden les situacions en les quals hi ha un conflicte entre la confidencialitat d'un pacient i altres consideracions ètiques o legals?

Afortunadament, gràcies a les mesures preventives i formatives dutes a terme, no hem hagut d’afrontar situacions crítiques en aquest sentit, però disposem de protocols d’actuació que estableixen els passos a seguir. Des de la Comissió d’Ètica, hem revisat els processos perquè no entrin en conflicte amb la confidencialitat. A grans trets, la resposta en qüestions d’aquest tipus serà el resultat d’analitzar com s’ha originat el conflicte i la coordinació entre els estaments implicats.

Quins recursos o eines tecnològiques s’utilitzen per protegir la informació dels pacients? Es pot preservar fins i tot en situacions d'emergència mèdica?

En aquest cas, la tecnologia és una aliada en la gestió de la confidencialitat i, fins i tot en casos extrems o d’urgència (habituals en l’àmbit mèdic), disposem de mitjans per preservar-la. Com hem esmentat a la resposta a una pregunta anterior, l’accés a les dades del pacient està protegit per un menú d’accés propi per a cada professional d’acord amb l’activitat que realitza; la seva clau l’impedeix veure el que no li correspon.

Quins consells o recomanacions podrien ser útils tant per als professionals de la salut com per als pacients en relació amb la confidencialitat en l'entorn hospitalari?

El respecte a la confidencialitat és un missatge bàsic que cal inculcar al conjunt de la societat, amb especial atenció a l’àmbit sanitari però no només aquí, ja que qualsevol persona en un moment determinat pot ser un pacient i, per tant, haurà d’afrontar conflictes. És essencial saber que mai s’han de divulgar les dades dels pacients adquirides durant l’exercici de la professió i, davant de la possibilitat que hi hagi una transmissió, sempre cal demanar permís al pacient per saber a qui vol que es comuniquin aquestes dades. Les úniques excepcions es donen si la llei especifica el contrari i si es contradiuen les recomanacions deontològiques de la professió.