Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Atenció al pacient pluripatològic i crònic (PAPPA)

Pioner i exemple d'innovació al servei dels millors resultats clínics, el Programa d'Atenció al Pacient Pluripatològic d'Assistència Sanitària (PAPPA) adequa l'atenció sanitària que reben els pacients crònics al domicili, treballant sota una visió holística que garanteix una atenció mèdica adequada, efectiva i de qualitat.

Mans

El model d'abordatge del programa PAPPA està basat en un procés de diagnòstic individualitzat, dinàmic i estructurat, que permet detectar i quantificar els problemes, les necessitats i les capacitats del pacient pluripatològic en les esferes clínica, funcional, mental i social. Davant d'aquestes necessitats, la valoració geriàtrica integral es constitueix com la principal eina de treball.

El PAPPA visita i tracta als seus domicilis pacients amb limitada autonomia i situació de vulnerabilitat. D'aquesta manera, els evita trasllats innecessaris a l'hospital i els garanteix una bona qualitat de vida. L'enfocament assistencial domiciliari realitza atenció continuada per part de professionals sanitaris, tractant descompensacions de malaltia crònica o processos aguts intercurrents, amb abordatge de les diferents síndromes geriàtriques, cures complexes i educació sanitària, així com cures pal·liatives en situació de final de vida.

Per garantir l'eficàcia del sistema, es realitza una avaluació periòdica dels resultats amb l'objectiu de gestionar adequadament els recursos i planificar accions segons les necessitats reals d'aquestes persones i els beneficis dels tractaments instaurats.

Admissió al PAPPA

La inclusió d'un pacient en el PAPPA ve determinada per la visita d'un dels metges del programa, que l'avalua i emet un informe acreditant el compliment de les condicions següents:

  • Patir una malaltia crònica.
  • Disposar d'un cuidador o cuidadora en el domicili.
  • Viure a la ciutat de Barcelona o en algunes poblacions de l'Àrea Metropolitana (L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Adrià de Besòs).
Resultats
Total d'ingressos de l'any  385
Pacients actius a 31 de desembre  402
Mitjana d'estada al PAPPA en dies   354

(*) Dades 2021